Polityka prywatności

I. Klazula informacyjna RODO

1. Operatorem Serwisu jak również Administratorem danych osobowych jest SMB HYDRO-MAR MARCIN MOSTOWIK z siedzibą: UL.SPOKOJNA 60, 34-115 RYCZÓW, posiadający numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 5512269191 oraz numer REGON: 120517664.

2. Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie z wymogami prawa określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, konkretnej, jednoznacznej i świadomej zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe zostaną usunięte po upływie okresu, w którym niezbędne jest ich przetwarzanie.

4. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu tworzenia ofert sprzedażowo-naprawczych lub wystawiania dokumentów typu faktura.

5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia lub usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Klient może powyższe uprawnienia w stosunku do Administratora kierować drogą elektroniczną na daneosobowe@smbhydromar.pl

7. Administrator udzieli odpowiedzi na żądania Klienta bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca.

8. Administrator informuje, że dane osobowe powierza, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, zewnętrznym podmiotom przetwarzającym, przede wszystkim firmie świadczącej profesjonalne usługi hostingowe. Dane osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich.

II. Stosowane środki bezpieczeństwa przetwarzania

danych 1. Dane przetwarzane są w Zbiorze działającym w ramach systemu informatycznego. W systemie informatycznym stosuje się wysoki poziom bezpieczeństwa.

2. System informatyczny jest zabezpieczany przez zastosowanie rozwiązań sprzętowych i programowych. Administrator Danych Osobowych stosuje zabezpieczenia, dostosowane do aktualnych potrzeb oraz dba o ich poprawną konfigurację uniemożliwiającą dostęp do przechowywanych danych osobom nieuprawnionym